رایگان
ماهیانه
0تومان
 • 5.000 بازدیدکننده
  تعداد ضبط بازدیدکننده
 • 1 دامین
  تعداد دامین مجاز
 • نقشه حرارتی
  کلیک, جابه جایی موس, اسکرول
 • شاخص ها ی عملکردی
  عمق اسکرول; طول بازدید, تعداد بازدیدکنندگان هر url
 • آمارها
  آمار عرض مرورگرها،رزولوشن
 • ویجت
  pop up،کوکی ها،بازخورد کاربران
 • ضبط عملکرد بازدیدکنندگان
  نگاهی به نحوه عملکرد انها در وب سایت
 • 10 قیف تبدیل
  نمایش جزئیات قیف تبدیل
 • 10 آنالیز فرم
  اندازه گیری نرخ تبدیل فرم
 • بهینه کننده
  توصیه ها و پیگیری ها به منظور کنترل تبدیل
 • به اشتراک گذاری اجتماعی
  نظارت بر موفقیت های رسانه اجتماعی
 • گزارشPDF, CSV
  گزارش به صورت خوذکار ، از طریق ایمیل
 • مدیریت مشتری
  همکاری با سازمان ها
 • واسط JavaScript
  شامل صفحات مجازی
استاندارد
ماهیانه
45,000 تومان
 • 25.000 بازدیدکننده
  تعداد ضبط بازدیدکننده
 • 3 دامین
  تعداد دامین مجاز
 • نقشه حرارتی
  کلیک, جابه جایی موس, اسکرول
 • شاخص ها ی عملکردی
  عمق اسکرول; طول بازدید, تعداد بازدیدکنندگان هر url
 • آمارها
  آمار عرض مرورگرها،رزولوشن
 • ویجت
  pop up،کوکی ها،بازخورد کاربران
 • ضبط عملکرد بازدیدکنندگان
  نگاهی به نحوه عملکرد انها در وب سایت
 • 10 قیف تبدیل
  نمایش جزئیات قیف تبدیل
 • 10 آنالیز فرم
  اندازه گیری نرخ تبدیل فرم
 • بهینه کننده
  توصیه ها و پیگیری ها به منظور کنترل تبدیل
 • به اشتراک گذاری اجتماعی
  نظارت بر موفقیت های رسانه اجتماعی
 • گزارشPDF, CSV
  گزارش به صورت خوذکار ، از طریق ایمیل
 • مدیریت مشتری
  همکاری با سازمان ها
 • واسط JavaScript
  شامل صفحات مجازی
تجاری
ماهیانه
105,000 تومان 210,000 تومان
 • 100.000 بازدیدکننده
  تعداد ضبط بازدیدکننده
 • 20 دامین
  تعداد دامین مجاز
 • نقشه حرارتی
  کلیک, جابه جایی موس, اسکرول
 • شاخص ها ی عملکردی
  عمق اسکرول; طول بازدید, تعداد بازدیدکنندگان هر url
 • آمارها
  آمار عرض مرورگرها،رزولوشن
 • ویجت
  pop up،کوکی ها،بازخورد کاربران
 • ضبط عملکرد بازدیدکنندگان
  نگاهی به نحوه عملکرد انها در وب سایت
 • 50 قیف تبدیل
  نمایش جزئیات قیف تبدیل
 • 50 آنالیز فرم
  اندازه گیری نرخ تبدیل فرم
 • بهینه کننده
  توصیه ها و پیگیری ها به منظور کنترل تبدیل
 • به اشتراک گذاری اجتماعی
  نظارت بر موفقیت های رسانه اجتماعی
 • گزارشPDF, CSV
  گزارش به صورت خوذکار ، از طریق ایمیل
 • مدیریت مشتری
  همکاری با سازمان ها
 • واسط JavaScript
  شامل صفحات مجازی
حرفه ای
ماهیانه
200,000 تومان 400,000 تومان
 • 1.000.000 بازدیدکننده
  تعداد ضبط بازدیدکننده
 • 50 دامین
  تعداد دامین مجاز
 • نقشه حرارتی
  کلیک, جابه جایی موس, اسکرول
 • شاخص ها ی عملکردی
  عمق اسکرول; طول بازدید, تعداد بازدیدکنندگان هر url
 • آمارها
  آمار عرض مرورگرها،رزولوشن
 • ویجت
  pop up،کوکی ها،بازخورد کاربران
 • ضبط عملکرد بازدیدکنندگان
  نگاهی به نحوه عملکرد انها در وب سایت
 • قیف تبدیل نامحدود
  نمایش جزئیات قیف تبدیل
 • آنالیز فرم نامحدود
  اندازه گیری نرخ تبدیل فرم
 • بهینه کننده
  توصیه ها و پیگیری ها به منظور کنترل تبدیل
 • به اشتراک گذاری اجتماعی
  نظارت بر موفقیت های رسانه اجتماعی
 • گزارشPDF, CSV
  گزارش به صورت خوذکار ، از طریق ایمیل
 • مدیریت مشتری
  همکاری با سازمان ها
 • واسط JavaScript
  شامل صفحات مجازی
پیشنهاد ویژه